Formy Opieki
Aktualności

Duchowa adopcja Duchowa Adopcja polega na odmawianiu przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka, którego imienia nie znamy, a którego życie jest zagrożone 1 dziesiątki różańca i krótkiej modlitwy, aby rodzice pozwolili mu się narodzić oraz je wychowywali, bądź oddali do adopcji. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Uroczyste podjęcie Duchowej Adopcji odbywa się na mszy świętej w intencji dzieci nienarodzonych; msze takie odbywają się w parafiach. Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi dotyczące duchowej adopcji
1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, czytanie Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu ,albo raz w tygodniu post o chlebie i wodzie. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
2. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
3. Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele 00. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
4. Jakie są owoce duchowej adopcji? Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
5. Kto może podejmować duchową adopcję? Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku, także osoby żyjące w związku niesakramentalnym, rozwiedzione. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
6. Ile razy można podjąć duchową adopcję ? Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
7. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? Tak.
8. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
9. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko? Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
10. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
11. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
12. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas ? Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
13. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji, muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana? Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie, szczególnie osoby chore, niepełnosprawne. Uroczysty sposób na także bardzo ważny wymiar świadectwa.
14. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie? Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Patronka


Więcej informacji na stronie www.rodzina.lo.pl