Formy Opieki
Dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PROCEDURA PRZYGOTOWAŃ
Przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym im. Jana Pawła II ma następujący przebieg:
1. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Informacje dotyczą m.in.: ilości, kolejności spotkań, wywiadu środowiskowego, celu przygotowań, procedury kwalifikacji, wymagań stawianych kandydatom, opłat.
2. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I WYWIAD W RODZINIE KANDYDATÓW
Obejmuje na ogół 2 spotkania z pedagogiem, 2 spotkania z psychologiem; może być ich więcej, zależnie od indywidualnych przypadków. Wywiad środowiskowy oznacza wizytę w domu kandydatów.
3. SZKOLENIE PRIDE PRIDE
to 10 sesji grupowych, 2 spotkania indywidualne. W trakcie szkolenia proponowane są także spotkania dodatkowe: Spotkanie integracyjne dla grupy PRIDE, Jawność adopcji, Szkoła dla Rodziców, Dialog Małżeńsk i- forma weekendowych spotkań małżeńskich dotyczących komunikacji i więzi małżeńskiej. Spotkania dodatkowe proponowane są w zależności od potrzeb i formy opieki.
4. KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka tworzy zespół pracowników OAO i stale współpracujących specjalistów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Komisja podejmuje decyzje dotyczące zakończenia przygotowania danych kandydatów i możliwości zaproponowania im dzieci do opieki.
5. PROPOZYCJA I KONTAKT Z DZIECKIEM/DZIEĆMI
Kandydaci, którzy uzyskali kwalifikację otrzymują propozycję powierzenia dziecka/dzieci w miarę zgłoszeń napływających do Ośrodka z placówek, banków danych o dzieciach potrzebujących opieki. Pracownicy ośrodka przedstawiają informacje, organizują i nadzorują kontakty z dzieckiem.
6. PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO SĄDU
Ośrodek przygotowuje dla potrzeb Sądu dokumenty zebrane przez kandydatów, wniosek o adopcję lub opiekę zastępczą, opinię psychologiczno-pedagogiczną; pracownicy OAO biorą udział w sprawach toczących się w Sądzie, prowadzą nadzór nad sprawowaniem pieczy nad dzieckiem. Taki sposób przygotowania kandydatów wynika z zadań jakie nakłada na ośrodek adopcyjno-opiekuńczy Ustawa o pomocy społecznej z dnia 24 marca 2004r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. W całości swoich zadań ośrodek kieruje się dobrem dziecka. Ośrodek nasz działa głównie na terenie diecezji bydgoskiej, ale szereg działań wychodzi poza jej teren z uwagi na dobro dziecka, które potrzebuje pomocy. Ośrodek współpracuje z Sądami, szpitalami, domami dziecka, PCPR, MOPS, innymi ośrodkami adopcyjnymi, z Wojewódzkimi Bankami Danych.
DOKUMENTY POTRZEBNE W PRZYGOTOWANIU ADOPCJI/RODZINY ZASTĘPCZEJ
1. Podanie do Ośrodka z motywacją
2. Życiorysy małżonków
3. Odpis aktu małżeństwa - zupełny
4. Zaświadczenie o wysokości zarobków i opinia z zakładu pracy
5. Zaświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego (z Urzędu Gminy)
6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - internista
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - psychiatra
8. Zaświadczenie lekarskie o podjętym leczeniu w przypadku niemożności posiadania dzieci - ginekolog lub androlog
9. Zdjęcie małżonków
10. Opinia księdza proboszcza danej parafii
11. Zaświadczenie o niekaralności
12. Poświadczenie zameldowania