Formy Opieki
O nas

DZIAŁALNOŚĆ OAO
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II Caritas powstał 8 września 1998r. - powołany dekretem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego. Ośrodek od początku swej działalności jest prowadzony przez Caritas: najpierw Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział w Bydgoszczy, a od 25.03.2004r., w związku ze zmianami administracyjnymi, przez Caritas Diecezji Bydgoskiej na mocy dekretu Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawy.

- Powstanie Ośrodka to inicjatywa Ks. Piotra Wencla, p. Małgorzaty Matczak oraz pp. Gabrieli i Jacka Andruszkiewicz. Pierwszym kierownikiem OAO był p. Jacek Andruszkiewicz, który pełnił swą funkcję do 2002r. Po nim obowiązki kierownika Ośrodka przejął p. Przemysław Gorzelak, a od października 2003r. - p. Agnieszka Remiszewicz.

- Dyrektorem Ośrodka jest Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. Obecnie jest nim ks. Wojciech Przybyła, a wcześniej kolejno - ks. Jacek Dziel, ks. Dariusz Macioszek, ks. Roman Mrosczok.

- W Ośrodku zatrudnieni są pedagodzy i psycholodzy zajmujący się pracą merytoryczną; administracja, kadry i finanse prowadzone są przez Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Caritas przy ul. Cienistej 2 w Bydgoszczy. Po kilku przeprowadzkach Ośrodek obecnie dysponuje lokalem, na który składają się: sala szkoleniowa, biuro, gabinet psychologa i pedagoga, a także poczekalnia i łazienka.

- Naszym działaniem obejmujemy teren Diecezji Bydgoskiej, ale zgłaszają się także rodziny spoza diecezji. Każdego roku zgłasza się ok. 40 par małżeńskich i osób samotnych, które pragną stworzyć potrzebującym dzieciom rodzinę adopcyjną lub zastępczą. - Współpracujemy z domami dziecka, szpitalami, domami samotnej matki, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, innymi ośrodkami adopcyjnymi.

- Przygotowanie kandydatów na różnorodne formy opieki zastępczej prowadzimy wg programu PRIDE; wykorzystujemy w swojej pracy również program "Dziecko czeka". - Co roku odbywa się Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych oraz Przyjaciół Ośrodka, na którym spotykają się rodziny, które wychowują adoptowane i zastępcze dzieci, kandydaci oczekujący na dzieci, osoby współpracujące z ośrodkiem - jest to okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowiska zastępczego i adopcyjnego. W czerwcu 2005r. Zjazd odbył się w Wenecji k. Żnina.

- W ciągu 7 lat naszej działalności OAO powierzył do adopcji i rodzin zastępczych - dzieci. - Ośrodek prowadzi pomoc dla matek - Pracujemy z rodzinami naturalnymi, wspierając je, pracując w kierunku podtrzymywania więzi i przywracania dzieci do rodzin, podejmowania przez te rodziny prawidłowych ról rodzicielskich. - Prowadzimy poradnictwo rodzinne, pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

- Od grudnia 2002r. prowadzimy społeczną kampanię" POTRZEBUJĘ RODZICÓW OD ZARAZ" - zależy nam na pozyskiwaniu nowych kandydatów na rodziców zastępczych, zwłaszcza dla dzieci w wieku szkolnym, rodzeństw, dzieci z problemami zdrowotnymi. Co roku prowadzimy tę kampanię w mediach - radio, prasa, telewizja, plakaty, billboardy. W ramach kampanii zorganizowaliśmy koncert zespołów "Małe i duże dzieci naszego taty" z Don Wasylem i Cygańskimi Gwiazdami (29.12.2002 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy); musical "Raj utracony" w wykonaniu teatru ITP z Lublina (07.12.2003, Teatr Polski w Bydgoszczy). - W maju 2003r. przeprowadziliśmy akcję informacyjną dla kobiet w ciąży rozważających oddanie dziecka do adopcji "Pozwól mu się godnie urodzić"; ulotki informacyjne dotarły m.in. do szpitali, MOPS, GOPS, PCPR, przychodni "K", domów dla samotnych matek, Straży Miejskiej, Policji, urzędów pracy, kościołów, noclegowni, jadłodajni, stowarzyszeń.

- Pracownicy Ośrodka nieustannie doskonalą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach związanych z problematyką dziecka i rodziny.

- Byliśmy także organizatorami warsztatów dla specjalistów, które odbyły się w naszym OAO: - "Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych" (prowadziły Bożena Religa i Kornelia Ziętek z Ośrodka Rodzin Zastępczych "Szansa" w Bytomiu) - "Konferencja grup rodzinnych"(prowadząca-Marzena Zykubek z Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie) - spotkanie dyrektorów ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i rodzinnych domów dziecka województwa kujawsko-pomorskiego.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
- pozyskiwanie i rozpoznawanie oraz przygotowywanie kandydatów na rodziców do wszelkich form zastępczej opieki rodzinnej (rodzin adopcyjnych, zastępczych, rodzinnych domów dziecka);

- wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia przez kandydatów zgłaszających gotowość do podjęcia rodzinnej opieki zastępczej; - wydawanie opinii osobom przygotowanym do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej;

- roztaczanie opieki nad dziećmi kwalifikującymi się do umieszczenia w rodzinnym środowisku zastępczym, adopcyjnym i przeprowadzanie doboru rodziny do dziecka; - pomoc w przeprowadzeniu formalności prawnych związanych z przysposobieniem lub ustanowieniem rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka, a także rodzinnego pogotowia opiekuńczego;

- zgłaszanie do sądu spraw dzieci wymagających uregulowania prawnego; - przesyłanie informacji o dzieciach i kandydatach do zastępczych form wychowania rodzinnego do stosownego banku danych; - służenie pomocą i wsparciem matkom zgłaszającym się z tzw. ciążą problemową; - utrzymywanie współpracy i pomoc rodzinom adopcyjnym i zastępczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinnym pogotowiom opiekuńczym; - współpraca i pomoc rodzinom naturalnym;

- prowadzenie poradnictwa w sprawach rodzinnych;

- współpraca z domami dziecka, placówkami służby zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej, domami samotnych matek, sądami rodzinnymi oraz w miarę potrzeb z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Ośrodka. ZAPRASZAMY DO NAS Zapraszamy do nas:
§ małżeństwa sakramentalne pragnące podjąć się rodzicielstwa adopcyjnego lub zastępczego, stworzyć rodzinny dom dziecka,
§ rodziny adopcyjne i zastępcze potrzebujące pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
§ kobiety i dziewczęta w ciąży potrzebujące wsparcia,
§ osoby gotowe do współpracy oferujące konkretną pomoc rzeczową, finansową lub profesjonalną.